Portal cidadán

Concello de Fisterra

"Fin da terra, fin do camiño"


Urbanismo


Presentación

Aprobada inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión extraordinaria urxente celebrada o día 8 de xaneiro de 2010 e publicada no BOP nº 12 de 20/01/2010, a Instrucción Técnica Urbanística de delimitación do solo urbano consolidado das Normas Subsidiarias de Planeamento do Término Municipal de Fisterra

Compartir: